HOT-INFO

เลขที่1 หมู่ 6,
ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ประวัติวิทยาลัย

ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

 

1. ประวัติของสถานศึกษา

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เริ่มจัดตั้งปี พ.ศ. ๒๕๓๐ในนาม “ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพเกษตรกรรมพะเยา”โดยใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐นายมารุต บุญนาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้น ได้ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพเกษตรกรรมพะเยา เป็นสถานศึกษา สังกัด กองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙นายสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ยกฐานะศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพเกษตรกรรมพะเยา เป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 

2. ขนาดและที่ตั้ง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ปัจจุบันมีพื้นที่ 853  ไร่ 1งาน 98ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000 โทรศัพท์ 054-079835โทรสาร 054- 079836website : www.pycat.ac.thอยู่ห่างจากตัวจังหวัดพะเยา 20 กิโลเมตร พื้นที่เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดย

ทิศเหนือติดลำห้วยแม่นาเรือ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา

ทิศใต้ติดถนนสายพะเยา –วังเหนือ

ทิศตะวันออกติดถนนบ้านสันป่าสัก ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา

ทิศตะวันตกติดวนอุทยานแห่งชาติดอยหลวง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง