HOT-INFO

เลขที่1 หมู่ 6,
ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 56000

บุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากร 2562

รายละเอียด

จำนวน (คน)

ชาย

หญิง

รวม

ผู้บริหาร

3

0

3

ข้าราชการครู***

10

11

21

พนักงานราชการ(ครู)

11

8

19

พนักงานราชการ(ทั่วไป)

0

1

1

ครูจ้างสอน

1

0

1

ลูกจ้างประจำ*

9

2

11

ลูกจ้างชั่วคราว**

7

13

20

ครูชาวต่างชาติ

1

0

1

รวมทั้งสิ้น

42

35

77

       
   

ข้อมูล ณ 15ม.ค.2563

*** ครูช่วยราชการ 1 (ชาย)

     

 

   

** ลูกจ้างชั่วคราว แม่ครัว 2 คน